หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0902011002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ