หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0909012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 ถ้ำพัฒนา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ