หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0202008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ