หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1802012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 ทุ่งกวางใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ