หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1803002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ