หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0805012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 แม่คำเหนือ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ