หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0208008007

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 วังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ