หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0208010002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ