หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1303004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ท่าข้าม ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ