หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0304008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต้นปล้องใต้ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ