หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0301012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 เวียงดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ