หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0310002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 เมืองกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ