หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0305014001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 14 แก่น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ