หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1701010001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ห้วยเคียนใต้ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ