หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0103019001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ