หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0104014001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาค้าว ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ