หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0105004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ