หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0115005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ