หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0111013001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ