หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0107003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ