หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0102002003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ