หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1001012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 จอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ