หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1003002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 หัวทุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ