หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0114005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านริมงาม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ