หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0710002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ